Αντικείμενο και στόχοι του έργου

Η βιομηχανία των νωπών τροφίμων αναγνωρίζει τη σημασία της ιχνηλασιμότητας και της ασφάλειας των τροφίμων ωστόσο ορισμένοι τομείς θεωρούνται περισσότερο προχωρημένοι σε σχέση με άλλους στην εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών σε ολόκληρη την αλυσίδα. Oι δύο κύριοι οδηγοί για την προώθηση της ιχνηλασιμότητας στη βιομηχανία νωπών οπωροκηπευτικών είναι αφενός η νομοθεσία (543/2011), αφετέρου η αύξηση της απαίτησης των καταναλωτών για ακριβή και πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα τρόφιμα που καταναλώνουν, κυρίως τα φρέσκα τρόφιμα που είναι περισσότερο επιρρεπή σε αλλοίωση. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις για τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, καθώς και της ικανοποίησης των προσδοκιών των καταναλωτών για ασφαλή φρέσκα τρόφιμα, οι διάφοροι τομείς της βιομηχανίας σχεδιάζουν ξεχωριστές -συχνά παράλληλες- διαδρομές για να καθορίσουν τις κατευθυντήριες γραμμές ιχνηλασιμότητας και να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες πτυχές ασφάλειας των τροφίμων που σχετίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιμέρους εφοδιαστικών αλυσίδων. Στη βάση αποτελεσμάτων εφαρμογών ιχνηλασιμότητας σε διεθνές επίπεδο, είναι σαφές ότι η ταυτοποίηση των προϊόντων και η τυποποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τα προϊόντα συμβάλλουν στην ασφάλεια των τροφίμων, ενώ παράλληλα καθιερώνουν οικονομικά αποδοτικές επιχειρηματικές διαδικασίες για τη διάχυση της πληροφορίας σε όλους τους εμπλεκόμενους της εφοδιαστικής αλυσίδας.


Το σύστημα που προτείνεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου στοχεύει στην υποστήριξη τόσο της εσωτερικής ιχνηλασιμότητας εντός των επιχειρήσεων, όσο και της συνολικής (εξωτερικής) ιχνηλασιμότητας των προϊόντων νωπών φρούτων και λαχανικών σε ολόκληρο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πιο συγκεκριμένα, η εσωτερική ιχνηλάτηση πρόκειται να περιλαμβάνει διαδικασίες συσκευασίας για τη σύνδεση της ταυτότητας των παρτίδων νωπών φρούτων και λαχανικών με τις παρτίδες που λαμβάνουν τη μορφή συσκευασιών, κιβωτίων και παλετών. Αντίστοιχα, η εξωτερική ιχνηλάτηση πρόκειται να περιλαμβάνει την επικοινωνία μεταξύ των εμπορικών εταίρων σχετικά με την ταυτότητα των προϊόντων, καθώς και τη μεταφορά τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι κωδικοί ταυτοποίησης των προϊόντων θα κοινοποιούνται στους εμπλεκόμενους στο δίκτυο της διανομής, σε ετικέτες προϊόντων και σε σχετικά ηλεκτρονικά έγγραφα. Τα παραπάνω καλούνται να συνδέσουν τα φυσικά προϊόντα με πληροφορίες που απαιτούνται για την ιχνηλασιμότητά τους Ολοκληρωμένο Σύστημα Agrologistics για την Ιχνηλάτηση και Υποστήριξη Διάθεσης Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών (AgroTRACE) θα καλύπτει όλο το φάσμα της παραγωγής και διάθεσης των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, από το χωράφι μέχρι το ράφι, αλλά και πέρα από αυτό. Η καινοτομία του προτεινόμενου συστήματος ενισχύεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι η ιχνηλάτηση θα προχωράει πιο πέρα από τη διαδρομή από το χωράφι-στο-ράφι και θα καλύπτει και το κομμάτι της ανακύκλωσης (βιομάζα, compost, etc), στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Δηλαδή θα υλοποιούμε ιχνηλασιμότητα από το χωράφι-στο ράφι-στο χωράφι. Με τον τρόπο αυτό αφενός θα έχουμε ενίσχυση της ασφάλειας των τροφίμων υποστηριζόμενη από λεπτομερή πληροφόρηση που θα είναι προσβάσιμη από όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, αλλά και από τους φορείς πιστοποίησης και τις ελεγκτικές αρχές. Η ιχνηλάτησή μας θα καλύπτει πλήρως και το κομμάτι των οργανικών αποβλήτων (biowaste), παρέχοντας στους εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας τεκμηρίωση σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη τους, αλλά και την υποστήριξη της βιομηχανικής συμβίωσης (industrial symbiosis), όπου το απόβλητο ή το παραπροϊόν μιας παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί εισροή μιας άλλης παραγωγικής μονάδας. Σημαντικό στοιχείο θα αποτελεί και η συλλογή και διαχείριση big data που θα αφορούν τις πραγματικές συνθήκες και τους πραγματικούς χρόνους στα διάφορα στάδια της αλυσίδας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο