Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Το βασικό αποτέλεσμα του έργου αποτελεί η ανάπτυξη ενός καινοτόμου Συστήματος Ιχνηλάτησης Φρέσκων Φρούτων & Λαχανικών με χρήση τεχνολογιών IoT και ενσωματωμένη Πλατφόρμα Διαχείρισης Εφαρμογών Event Capturing και ΙοΤ με εστίαση στη διαλειτουργικότητα. Σημαντικό μέρος του συστήματος θα αποτελέσει το προτεινόμενο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Συναλλαγών & Διαχείρισης Πληροφορίας, το οποίο θα απευθύνεται σε όλους τους εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, ξεκινώντας από το χωράφι και φθάνοντας μέχρι τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων στο πλαίσιο μιας προσέγγισης κυκλικής οικονομίας. Το πληροφοριακό σύστημα θα αποτελείται από 4 διακριτά υποσυστήματα, τα οποία λόγω της αρθρωτής αρχιτεκτονικής που θα ακολουθηθεί κατά τη σχεδίαση και την υλοποίησή τους, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες. Παράλληλα με το σύστημα θα αναπτυχθεί πλατφόρμα Πλατφόρμα Εφαρμογών ΙοΤ & Event Capturing, εντός της οποίας θα είναι διαθέσιμες 2 εφαρμογές Event Capturing και 5 εφαρμογές IoT. Επομένως, με το πέρας του έργου θα υπάρχουν έτοιμα προς αξιοποίηση 12 προϊόντα λογισμικού που θα μπορούν να λειτουργήσουν είτε αυτόνομα, είτε συνεργατικά, στο πλαίσιο εφαρμογής συγκεκριμένων σεναρίων χρήσης.


Το σύστημα μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας των φρέσκων φρούτων και λαχανικών μέσα από διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης. Πιο συγκεκριμένα τα βασικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου συστήματος τα οποία ως σύνολο του δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια ραγδαίως αναπτυσσόμενη αγορά είναι τα εξής: Πρότυπα: Πλήρης τήρηση των προτύπων GS1 και των βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με αυτά | Εύρος Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Από το χωράφι μέχρι και τον καταναλωτή και πάλι στο χωράφι μέσω της παρακολούθηση των ανακύκλωσης των απορριμμάτων των φρέσκων προϊόντων | Ελάχιστο επίπεδο αναφοράς: Ιχνηλάτηση σε επίπεδο εμπορικής μονάδας (προϊόντος) | Τεχνολογίες μετάδοσης δεδομένων: RFID, LoRaWAN, Beacons (BLE) | Αρθρωτή Δομή: Κεντρικά αρθρωτή δομή για πλήρη ευελιξία και προσαρμοστικότητα | Ανοιχτή αρχιτεκτονική: Ανοιχτά πρότυπα πληροφορίας με χρήση XML για πλήρη διαλειτουργικότητα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο